Tag: 网资平台预览模式: 普通 | 列表

创鑫国际网资平台

创鑫国际财富奖金制度
直推奖:投资者每推荐一位新会员,将获得直接推荐奖金300元。
领导奖:在你下面10层内,只要有会员加入,奖励你领导奖100元
层次奖:如果注册开通的会员上面不够10层的,1000元没有分配完的余额将直接发放给推荐人。
1398元的合理分配如下:
投资者的推荐人,将获得直接推荐奖金300元
每单固定提取1000元平均分配给投资者上面直接的10位会员,每人100元的领导奖
公司每单提取(98元),系统维护,升级,管理费(68元)+(30元)报单激活费用,由报单中心合理获得
详细解释:
1398元减去(公司所得)98元,减去推荐奖金300元,剩余1000元
分配给你上面直接10层的会员,每人100元,作为领导奖。1398元全部分完,资金不沉淀!
创鑫国际财富
图谱层数     领导奖   每层人数     收入清单(元)
第1层         100         3         300
第2层         100         9         900
第3层         100         27        2700
第4层         100         81        8100
第5层         100         243       24300
第6层         100         729       72900
第7层         100         2187      218700
第8层         100         6561      656100
第9层         100         19683     1968300
第10层        100         59049     5904900
合计:  10层        1000        88572     8857200 (元)

查看更多...

Tags: 创鑫国际 网资平台

分类:直销制度 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0